Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens

Je deelt jouw persoonsgegevens met ons. Als je zelf met ons contact opneemt of als wij contact met jou opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met jouw gegevens en privacy.

Wie zijn wij?

NLmatch is een leadgenerator, een dienstverlener die Business to Business leads voor bedrijven genereert. We helpen onze klanten met het maken van afspraken bij prospects / klanten.

Wat zijn persoonsgegevens en wat is ’verwerken’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen. je deelt persoonsgegevens met ons wanneer je klant bij ons bent of wanneer je om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan jouw naam, jouw telefoonnummer of jouw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van jouw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon.
Als je een zzp’er bent of wanneer je een eenmanszaak, vof of maatschap hent, dan zijn die gegevens ook persoonsgegevens, want ze zijn direct herleidbaar tot jou.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt NLmatch?

NLmatch gebruikt verschillende categorieën van gegevens.

Gegevens voor de aanvraag en uitvoering van onze diensten en producten
Bij de aanvraag voor diensten van NLmatch verstrek je ons gegevens. Deze gegevens leggen wij vast.
Deze gegevens zijn bijvoorbeeld jouw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

Gegevens al je contact hebt met NLmatch
Wij kunnen ook gegevens vastleggen als je contact opneemt met NLmatch. Bijvoorbeeld als je contact zoekt met NLmatch, telefonisch, via onze website of via sociale media.
Als je de website van NLmatch bezoekt, worden gegevens over jou vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Lees daar meer over in ons cookiebeleid.

Als je contact met ons zoekt via sociale media bestaat de kans dat je onbedoeld, naast de informatie die je zelf verstrekt, ook andere gegevens met ons deelt. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld jouw naam, profiel en interesses. De gegevens die worden gedeeld zijn afhankelijk van de voorkeuren die je zelf hebt ingesteld. Wil je meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en over het aanpassen van jouw instellingen? Raadpleeg dan de privacyverklaring van de sociale media-aanbieder.

Hoe krijgen wij jouw gegevens?

NLmatch kan jouw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen we gegevens direct van jou, omdat je deze zelf aan NLmatch verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je informatie opvraagt via onze website, omdat je gebruik wilt maken van onze diensten of omdat je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief.
We kunnen ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers kunnen we verkrijgen bij de Kamer van Koophandel, maar ook van handelsinformatiebureaus of via het insolventieregister. In het kader van klant- of leveranciersacceptatie kunnen wij ook gebruikmaken van openbare informatie op het internet.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Algemeen
NLmatch kan haar diensten alleen goed uitvoeren als NLmatch daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening. Hierna lichten we dat verder toe.

Om onze diensten te kunnen leveren
NLmatch heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de dienstverlening.
Met jouw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

  • onderzoeken of je klant bij ons kunt worden;
  • jouw aanvraag of wijziging van een dienst beoordelen. De aanvraag voor onze diensten gaat vaak digitaal, via een geautomatiseerde verwerking. Je kunt altijd contact met ons opnemen over de uitkomst van de beoordeling;
  • contact met je opnemen of namens u een wederpartij aanschrijven;
  • jouw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van jouw gegevens is in deze gevallen de overeenkomst die we met je aangaan.

Marketing

We brengen onze klanten graag op de hoogte van onze oplossingen. Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, per e-mail, via onze website en via gepersonaliseerde advertenties. Daarvoor gebruiken we persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor onze marketingactiviteiten. NLmatch heeft een centrale klantenadministratie. De gegevens die we zelf hebben ontvangen, kunnen worden aangevuld met openbare bronnen. Daarbij houdt NLmatch rekening met jouw voorkeuren. Wij vinden het belangrijk dat wij informatie toesturen die voor jou relevant is. Met dat doel verzamelen wij via onze commerciële e-mail en nieuwsbrieven op persoonsniveau voorkeuren en gedragsgegevens (‘open- en klikgedrag’). Als je geen commerciële informatie van NLmatch wilt ontvangen, kan dat uiteraard. Onder ‘Jouw rechten’ lees je hieronder hoe je je af kunt melden van het ontvangen van commerciële e-mail en /of nieuwsbrieven.

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van gegevens voor deze doeleinden is het gerechtvaardigd belang van NLmatch bij het onderhouden en vergroten van ons klantenbestand.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen door NLmatch worden vastgelegd en bewaard voor onder meer de volgende doeleinden:

  • soms is het nodig om een gesprek op te nemen om mondelinge afspraken goed vast te leggen en om bewijs daarvan te kunnen leveren;
  • We nemen gesprekken op voor het evalueren of verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening of voor trainings-, coaching- en beoordelingsdoeleinden.

De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is dus in sommige gevallen de overeenkomst en in andere gevallen het gerechtvaardigd belang van NLmatch om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren.

Voor (statistisch) onderzoek en ter verbetering van de dienstverlening

We gebruiken gegevens ook voor onderzoek, voor productverbetering en verbetering van onze dienstverlening. Dat doen we door die te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:

  • de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op onze websites verbeteren en processen versnellen;
  • nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren.

Bij het analyseren gebruiken we alleen de gegevens die we daarvoor nodig hebben. En we kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken om de eventuele risico’s van het gebruik van deze gegevens te beperken.

Ook maken we van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen. We kiezen welke service het beste bij een groep klanten past. Ons aanbod stemmen we daarop af.

De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is het gerechtvaardigd belang van NLmatch.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegeven van onze klanten. Bijvoorbeeld omdat je direct of indirect contact hebt (gehad) met ons. Ook verwerken we gegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en van leveranciers.

Hoe gaat NLmatch om met persoonsgegevens?

NLmatch legt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens vast. NLmatch neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, intensief monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

Medewerkers van NLmatch en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door NLmatch vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden. 

Daarnaast zorgen we voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden, en controlevragen. En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.

Bewaartermijnen

NLmatch bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). 

De bewaartermijn die NLmatch hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Jouw rechten. Hoe kun je jouw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

Je kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het feit dat NLmatch jouw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om jouw gegevens over te dragen. Maar ook als je NLmatch toestemming hebt verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens en deze toestemming wil intrekken. 

NLmatch stuurt jou zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een reactie op jouw verzoek. NLmatch zal je steeds laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.
Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Je kunt ons ook laten weten dat jouw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of jouw verleende toestemming voor het gebruik van een e-mailadres intrekken. Stuur hiervoor een email naar backoffice@nlmatch.nl.

Daarnaast kun je je altijd afmelden voor de ontvangst van commerciële e-mailberichten van NLmatch via een afmeldlink in het bericht zelf.

Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door NLmatch of als de wet- en regelgeving dat vereist.

Wettelijke verplichtingen

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal NLmatch passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

Ondersteunende diensten

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, sociaalnetwerkproviders, marketingbureaus en screeningsdiensten. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Verstrekking aan andere landen

NLmatch kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen. Wij doen dat alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening ofwel wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. Daar waar nodig zorgt NLmatch ervoor dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat de gegevens worden overgedragen.

Andere websites

Op de websites van NLmatch kunt je als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden aantreffen. NLmatch kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacyverklaring van de betreffende site.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. NLmatch is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Datalekken worden bij NLmatch altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door NLmatch worden verwerkt bij NLmatch worden gemeld en beoordeeld, zodat we daar actie op kunnen ondernemen. U kunt datalekken melden op backoffice@nlmatch.nl, of melden bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, directie of afdeling hr.

Vragen of opmerkingen

Hebt je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt die aan: NLmatch, Singel 271a, 3311 KS Dordrecht.

Wijzigingen

NLmatch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.